[Asp.Net] Phân trang với listview asp.net


Download
chúc các bạn vui vẻ

Download Windows Server 2008 R2


Download
Chúc các bạn vui vẻ

[ASP.NET] Tạo Menu đa cấp load từ SQL Server


ới menu 1 cấp chúng ta hoàn toàn ko cần viết code lập trình vì với 2 control Repeater và SqlDataSource đã đủ làm việc đó. Nhưng với menu đa cấp (đặc biệt là ko giới hạn cấp) thì 2 control trên pó tay 🙂
Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết code để tạo menu không giới hạn cấp bằng cách dùng đệ qui
Ở đây mình không phân tích đệ qui là gì. Xem như mọi người đã biết 🙂
Read more of this post

Phân trang trong Sql server 2005 sử dụng Row() Number


QL Server 2005 có một chức năng ROW_NUMBER có thể giúp với hồ sơ phân trang cho các bạn các ứng dụng cơ sở dữ liệu. ROW_NUMBER trả về một số tuần tự, bắt đầu từ 1, cho mỗi hàng trả lại trong một tập kết quả.
Read more of this post

Send Email với ASP.NET


ADO.Net Cookbook (Oreilly EBook)


Quyển sách chứa đựng các ví dụ hữu ích khi làm việc với ADO.NET.
Rất hữu dụng với các bạn mới lập trình hoặc đã lập trình với .NET Read more of this post