[ASP.NET] Tạo Menu đa cấp load từ SQL Server


ới menu 1 cấp chúng ta hoàn toàn ko cần viết code lập trình vì với 2 control Repeater và SqlDataSource đã đủ làm việc đó. Nhưng với menu đa cấp (đặc biệt là ko giới hạn cấp) thì 2 control trên pó tay 🙂
Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết code để tạo menu không giới hạn cấp bằng cách dùng đệ qui
Ở đây mình không phân tích đệ qui là gì. Xem như mọi người đã biết 🙂
Read more of this post

Video hướng dẫn lập trình Asp.net


Video 1: ôn lại 1 số lệnh truy vấn cơ bản
Phần 1

Video 2: Sử dụng SqlConnection để kết nối CSDL
Phần 2

Video 3: Sử dụng SqlCommand và SqlDataReader
Phần 3

Video 4: Sử dụng SqlDataAdapter, Dataset, DataTable
Phần 4

Video 5: Ôn lại bằng 1 ứng dụng winform đơn giản
Phần 5

Video 6: Các sử dụng Store Procedure với C#
Phần 6

Video 7: Cách sử dụng Transaction
Phần 7

Video 8: Hiển thị, thêm, sửa, xóa bằng storeprocedure
Phần 8

Video 9: Cách viết mô hình 3 lớp
Phần 9
p/s:sưu tầm