Gọi Ajax Cross-Domain với JSONP


SONP là gì?

Khi bạn sử dụng Ajax bạn không thể gọi sang domain khác (cross domain), để giải quyết vấn đề này bạn có thể sử dụng Proxy để lấy dữ liệu từ server/domain khác sau đó trả về cho server/domain hiện tại nhưng bạn sẽ gặp khó khăn trong việc gọi dữ liệu.

JSONP hoặc JSON with Padding là phương thức dùng để gọi sang server/domain khác (cross domain), dùng JSONP bạn có thể lấy dữ liệu từ server/domain khác để trả về cho client mà không cần phải dùng proxy server.

Bạn có thể đọc thêm về JSONP ở đây

Trả về 1 loạt ảnh từ API của Flickr với JSONP (ví dụ tôi lấy ở trang jquery)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>img{ height: 100px; float: left; }</style>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>
<div id="images"></div>

<script>
$.getJSON("http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?jsoncallback=?",
 {
  tags: "cat",
  tagmode: "any",
  format: "json"
 },
 function(data) {
  $.each(data.items, function(i,item){
   $("<img/>").attr("src", item.media.m).appendTo("#images");
   if ( i == 3 ) return false;
  });
 });
</script>

</body>
</html>

trong đoạn code trên bạn có thể để ý đến Request Url của tôi có thêm jsoncallback=?
khi bạn sử dụng JSONP thì bạn bắt buộc phải có param này.
http://api.jquery.com/jQuery.getJSON/

Video lấy thông tin thời tiết của Vnexpress bằng Jquery


Download Video lấy thông tin thời tiết của vnexpress bằng Jquery

Highlighting Keywords Làm nổi bật từ khóa với asp.net


Trong kết quả tìm kiếm trên website của bạn bạn muốn thực làm nổi bật từ khóa người dùng tìm kiếm. Bài viết này tôi minh họa cho các bạn cách làm đơn giản với asp.net csharp.
Read more of this post

Video hướng dẫn Jquery call ajax C#


Download

jQuery – hàm xử lý style


Bài viết này nói về một số hàm dùng để can thiệp vào style của một element.
css: Dùng để lấy giá trị của một property của element trên website hoặc thiết lập giá trị cho css cho property.
.css (css property name): trả về giá trị của một property.
.css (css property, value): thiết lập giá trị cho một css property của element.
.css ( {list of properties} ): dùng để thiết lập một nhóm các thuộc tính css.
Read more of this post

Calculate Sum of ASP.NET CheckBox Values using jQuery


Trong bài này, chúng ta sẽ thấy làm thế nào để thêm nhiều giá trị của ASP.NET jQuery sử dụng Checkboxes . Ví dụ này có thể hữu ích trong khi tính toán các giá trị trong Checkbox
Read more of this post

Tổng Hợp Tất Cả Ebook Lập Trình và Thủ thuật Hacker(HOt)


Mình sưu tầm sau đó tổng hơp lại
Read more of this post