Mệnh đề GROUP BY, mệnh đề HAVING trong SQL


GROUP BY

Mệnh đề GROUP BY…được thêm vào SQL bởi vì các hàm tập hợp (như SUM) trả về một tập hợp của các giá trị trong cột mỗi khi chúng được gọi, và nếu không có GROUP BY ta không thể nào tính được tổng của các giá trị theo từng nhóm riêng lẻ trong cột.

Cú pháp của GROUP BY như sau:

SELECT tên_cột, SUM(tên_cột) FROM tên_bảng GROUP BY tên_cột

 

Ví dụ sử dụng GROUP BY:

Giả sử ta có bảng Sales như sau:

Company Amount
W3Schools 5500
IBM 4500
W3Schools 7100

Câu lệnh SQL sau:

SELECT Company, SUM(Amount) FROM Sales

sẽ trả về kết quả:

Company SUM(Amount)
W3Schools 17100
IBM 17100
W3Schools 17100

Kết quả trả về ở trên đôi khi không phải là cái mà ta mong đợi. Ta thêm mệnh đề GROUP BY vào trong câu lệnh SQL:

SELECT Company, SUM(Amount) FROM Sales
GROUP BY Company

và kết quả trả về lần này sẽ là:

Company SUM(Amount)
W3Schools 12600
IBM 4500

Kết quả này đúng là cái mà ta mong muốn.

HAVING

Mệnh đề HAVING…được thêm vào SQL vì mệnh đề WHERE không áp dụng được đối với các hàm tập hợp (như SUM). Nếu không có HAVING, ta không thể nào kiểm tra được điều kiện với các hàm tập hợp.

Cú pháp của HAVING như sau:

SELECT tên_cột, SUM(tên_cột) FROM tên_bảng
GROUP BY tên_cột
HAVING SUM(tên_cột) điều_kiện giá_trị

Ta sử dụng lại bảng Sales ở trên. Câu lệnh SQL sau:

SELECT Company, SUM(Amount) FROM Sales
GROUP BY Company
HAVING SUM(Amount) > 10000

sẽ trả về kết quả:

Company SUM(Amount)
W3Schools 12600

3 ASP.NET Repeater Control Tips


The ASP.NET Repeater control is a lightweight templated data-bound list control that allows customization of your layout by repeating a specified template for each item displayed in the list. In this article, we will see 3  lesser known ASP.NET Repeater Control tips

Tip 1: Bind an ASP.NET Repeater to List<string>

Let’s first declare a List<String> for ourselves. Create an Employee and EmployeeList Class

public class Employee
{
public int EmpID { get; set; }
public string EmpName { get; set; }
}

public class EmployeeList
{
static EmployeeList()
{
emp = new List<Employee>();
emp.Add(new Employee() { EmpID = 1, EmpName = “Marshall” });
emp.Add(new Employee() { EmpID = 2, EmpName = “Matt Damon” });
emp.Add(new Employee() { EmpID = 3, EmpName = “Larry King” });
}
public static List<Employee> emp { get; set; }
}

We have an EmployeeList exposed  through a get/set property public static List<Employee> emp { get; set; }. This allows us to consume this List<> using a LINQDataSource, which expects the TableName to be a property, in our case ’emp’.

Now declare a Repeater control with two columns to display this data:

<form id=”form1″ runat=”server”>
<div>
<asp:Repeater ID=”rptName” runat=”server”>
<HeaderTemplate>
<table>
<tr>
<th>EmployeeID</th>
<th>EmployeeName</th>
</tr>
</HeaderTemplate>
<ItemTemplate>
<tr>
<td>
<%# ((Employee)Container.DataItem).EmpID %>
</td>
<td>
<%# ((Employee)Container.DataItem).EmpName %>
</td>
</tr>
</ItemTemplate>
<FooterTemplate>
</table><br />
</FooterTemplate>
</asp:Repeater>
</div>
</form>

The <ItemTemplate> defines how items in the Repeater control are displayed. The most important step is to cast the Container.DataItem object to the ‘Employee’ type.

In the code behind Page_Load, bind the Repeater to the List<Employee> as shown below:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
rptName.DataSource = EmployeeList.emp;
rptName.DataBind();
}

and there you go. Your Repeater control is bound to a List<string>
image
Tip 2: Programmatically access a CheckBox inside a Repeater

Let us say you have a CheckBox defined inside a Repeater control

<asp:Repeater id=”rptName” runat=”server”>
<li><asp:checkbox id=”chkbox” runat=”server />
<input type=”checkbox” id=”<%# Container.DataItem %>”/>
</asp:Repeater>

To access this checkbox programmatically and print it’s value for each row generated, use this code in the rptName_ItemDataBound() event. Here we are assuming that the ‘married’ property is been bound to the CheckBox.

foreach (RepeaterItem item in rptName.Items)
{
CheckBox cb = item.FindControl(“chkbox”) as CheckBox;
if (cb.Checked)
{
Response.Write(“Status: ” + cb.Attributes[“married”].ToString() + “< br />”);
}
}

Tip 3: Binding a DropDownList control inside a Repeater

I have usually found developers binding the DropDownList inside the Repeater_ItemDataBound property of the Repeater Control. Ideally control databinding must be done at the Control level, rather than the Parent level. Here’s how

Let’s assume the following dropdownlist control is defined in the ItemTemplate of the Repeater

<asp:DropDownList ID=”ddlRating” runat=”server”
AutoPostBack=”true” EnableViewState=”false”>
</asp:DropDownList>
</td>

To populate this control, add an OnDataBinding event as shown below

<asp:DropDownList ID=”ddlCities” runat=”server”
AutoPostBack=”true” EnableViewState=”false”
OnDataBinding=”ddlCities_DataBinding”>
</asp:DropDownList>

and code the DataBinding event

protected void ddlCities_DataBinding(object sender, System.EventArgs e)
{
// populate DDL control here
}

 

Theo devcury

Tự động resize ảnh trong nội dung bài viết


Khi bạn đăng 1 ảnh lên blog hoặc diễn đàn bạn sẽ gặp ngay phải vấn đề đó là ảnh của bạn quá to so với
kích cỡ nội dung của blog diễn đàn đó dẫn đến ảnh sẽ bị “chửa” ra ngoài nhìn rất mất thẩm mĩ hoặc tệ hơn
là một phần của bức ảnh sẽ “bị mất” do phần tử cha được gán overflow:hidden

Để giải quyết vấn đề này nếu bạn là Webmaster bạn cần phải sử lý:

1. Đưa ảnh về đúng kích cỡ
2. Giữ lại Aspect Ratio (tỷ lệ) của bức ảnh đó để ảnh không bị méo

bạn có thể code css như sau:

Tại thẻ div Container (chứa ảnh) viết cho thẻ img

divContainer img {

    max-width: 550px;
    height: auto !important;
    width: expression(this.width > 550 ? 550: true);
}

max-width: 550px chiều rộng tối đa của ảnh là 550px
height: auto tự động co giãn chiều cao để phù hợp với tỷ lệ bức ảnh

 

Hoặc để đơn giản như  sau:

 

#divContainer img {
max-width: 95%;

}

Để ở 95% vì không muốn hình ảnh đầy form, gây xấu, các bạn có thể để 100% tùy vào nhu cầu

Như vậy khi đưa lên bất kỳ ảnh nào trong thẻ div Container sẽ bị resize về cỡ 550px tuy nhiên code trên mới
chỉ chạy được trên: Firefox 3.0 trở lên, Opera 10, IE 7 trở lên, Google Chrome, Safari 4

IE 6 không hỗ trợ.

Bạn thường viết web Control như thế nào?


Cách 1: Tôi tạo ra một trang abc.ASPX với file code là abc.ASPX.cs, rồi viết code xử lý với các control vào trang này, thế là xong. Tôi thấy bạn tôi làm thế, thầy tôi dạy tôi thế, nhiều công ty nhỏ làm thế, khỏi phải suy nghĩ nhiều. Cần gì chỉnh sửa giao diện thì vào trang code ấy mà sửa, vừa tiện lợi.
Read more of this post

Tùy biến Meta Description và Meta Keywords trong ASP.NET


Khi tạo website asp.net bạn có thể dễ dàng tùy biến Title của website thông qua thuộc tính Page.Title tại sự kiện Page_Load nhưng bạn muốn website của mình thân thiện với Search Engine hơn qua việc thêm 2 thẻ

meta name=”description”

meta name=”keywords”

Trong ASP.NET 3.5 bạn không thể đưa 2 thẻ này vào trang dễ như thẻ title được

chúng ta có thể làm như sau: trong sự kiện Page_Load bạn khai báo thêm

HtmlMeta metakeywrd = new HtmlMeta();
metakeywrd.Name = "keywords";
metakeywrd.Content = "add keywords here";

HtmlMeta metadesc = new HtmlMeta();
metadesc.Name = "description";
metadesc.Content = "add meta description here";

Page.Header.Controls.Add(metakeywrd);
Page.Header.Controls.Add(metadesc);

và khi chạy bạn sẽ thấy chúng ở ngay trên thẻ đóng của thẻ head

Với .Net 4.0 mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều

tương tự như Page.Title bạn sẽ có thêm Page.MetaDescription và Page.MetaKeywords

Page.Title = "Page Title here";
Page.MetaDescription = "Meta Description Here";
Page.MetaKeywords = "Meta Keyword here";

Highlighting Keywords Làm nổi bật từ khóa với asp.net


Trong kết quả tìm kiếm trên website của bạn bạn muốn thực làm nổi bật từ khóa người dùng tìm kiếm. Bài viết này tôi minh họa cho các bạn cách làm đơn giản với asp.net csharp.
Read more of this post

Get Public Token Key of .Net assembly


1. Dùng Reflector:

Mở assembly dùng .Net Reflector click vào tên assembly và PublicTokenKey sẽ được hiển thị ở Panel bên dưới
Read more of this post