Class SQLHelper.cs


Class thao tác với Database…..
Read more of this post

Advertisements

Thư viện DLL cho phép sinh tự động code tại tầng Data Access


Bài viết gốc: http://www.codeproject.com/KB/aspnet/auto_generation_library.aspx

Link download: Download

Tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên


Có khi bạn cần tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên từ 1 dãy ký tự hoặc tạo lại mật khẩu khi có yêu cầu gửi mật khẩu từ người dùng quên mật khẩu. Hàm sau sẽ thực hiện yêu cầu đó
Read more of this post

[C# cơ bản]Tìm hiểu C# và ứng dụng


Download

Tài liệu C#


Download

Xây dựng thư viện xử lý file với C#


Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn xây dựng các hàm thư viện để xử lý các file, Bao gồm các hàm tạo file, Xóa file, Cập nhật file. Bạn xem và tham khảo nhé

Bạn tạo một class có nội dung như sau và sau đó khi sử dụng liên quan đến file bạn chỉ cần gọi hàm đó và chỉ cho nó tên và path của file là được
Read more of this post

[Asp.net]Tài liệu asp.net tiếng việt


C# Tieng Viet
Một tài liệu C# khá hay bằng tiếng việt