Asp.net – Làm nổi bật 1 dòng trong DataGrid

Đây là một thủ thuật khá đơn giản và hữu ích khi ta làm việc với DataGrid của Asp.net. Qua bài viết chúng ta có thể hiểu được cơ bản cách làm việc của DataGrid cũng như cách dùng javascript trong các trang asp.net

minh hoa

< asp:GridView ID=”GridView1″ runat=”server” AutoGenerateColumns=”False”
style=”border: 1px solid #DDDDDD;”
BackColor=”White” BorderColor=”#CCCCCC” BorderStyle=”None” BorderWidth=”1px”
CellPadding=”3″ DataKeyNames=”MaTacGia” DataSourceID=”SqlDataSource1″
onrowdatabound=”GridView1_RowDataBound”>
< RowStyle ForeColor=”#000066″ />
< Columns>
< asp:BoundField HeaderText=”MaTacGia” DataField=”MaTacGia” ReadOnly=”True”
SortExpression=”MaTacGia” />
< asp:BoundField HeaderText=”TenTacGia” DataField=”TenTacGia”
SortExpression=”TenTacGia” />
<asp:BoundField HeaderText=”OrderID” DataField=”OrderID”
SortExpression=”OrderID”>

< FooterStyle BackColor=”White” ForeColor=”#000066″ />
< PagerStyle BackColor=”White” ForeColor=”#000066″ HorizontalAlign=”Left” />
< SelectedRowStyle BackColor=”#669999″ Font-Bold=”True” ForeColor=”White” />
< HeaderStyle BackColor=”#006699″ Font-Bold=”True” ForeColor=”White” />

< asp:SqlDataSource ID=”SqlDataSource1″ runat=”server”
ConnectionString=””
SelectCommand=”SELECT [MaTacGia], [TenTacGia], [OrderID] FROM [TB_TacGia] order by OrderID”>

Trong code bạn thực hiện hàm RowDataBound như sau:

protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
try
{
if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
{
e.Row.Attributes.Add(“style”, “background-color: #FFFFFF; color: black;”);
e.Row.Attributes.Add(“onmouseover”, “style.backgroundColor=’#FF6600′”);
e.Row.Attributes.Add(“onmouseout”, “style.backgroundColor=’#FFFFFF'”);
}
}
catch { }
}

Download Project ở dưới
Download Project

Advertisements

Về tieuyeuit
Lập trình viên Asp.net Tôi chia sẻ một,bạn chia sẻ một và chúng ta có rất nhiều!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: