Đọc dữ liệu từ Excel


Cách 1:
using System.Data;
using System.Data.OleDb;

...

String sConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +
"Data Source=" + [Your Excel File Name Here] + ";" +
"Extended Properties=Excel 8.0;";

OleDbConnection objConn = new OleDbConnection(sConnectionString);

objConn.Open();

OleDbCommand objCmdSelect =new OleDbCommand("SELECT * FROM [Sheet1$]", objConn);

OleDbDataAdapter objAdapter1 = new OleDbDataAdapter();

objAdapter1.SelectCommand = objCmdSelect;

DataSet objDataset1 = new DataSet();

objAdapter1.Fill(objDataset1);

objConn.Close();
Cách 2:

///

/// This mehtod retrieves the excel sheet names from
/// an excel workbook.
///

/// The excel file.
/// String[]
private String[] GetExcelSheetNames(string excelFile)
{
OleDbConnection objConn = null;
System.Data.DataTable dt = null;

try
{
// Connection String. Change the excel file to the file you
// will search.
String connString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +
"Data Source=" + excelFile + ";Extended Properties=Excel 8.0;";
// Create connection object by using the preceding connection string.
objConn = new OleDbConnection(connString);
// Open connection with the database.
objConn.Open();
// Get the data table containg the schema guid.
dt = objConn.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, null);

if(dt == null)
{
return null;
}

String[] excelSheets = new String[dt.Rows.Count];
int i = 0;

// Add the sheet name to the string array.
foreach(DataRow row in dt.Rows)
{
excelSheets = row["TABLE_NAME"].ToString();
i++;
}

// Loop through all of the sheets if you want too...
for(int j=0; j < excelSheets.Length; j++)
{
// Query each excel sheet.
}

return excelSheets;
}
catch(Exception ex)
{
return null;
}
finally
{
// Clean up.
if(objConn != null)
{
objConn.Close();
objConn.Dispose();
}
if(dt != null)
{
dt.Dispose();
}
}
}

Download

Advertisements

Về tieuyeuit
Lập trình viên Asp.net Tôi chia sẻ một,bạn chia sẻ một và chúng ta có rất nhiều!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: